Czcionka
de

Społeczeństwo


Photo by Adrianna Calvo / CC BY

Na czym polega życie we wspólnocie?

Wszyscy rozwijamy się żyjąc w społecznościach lub wspólnotach. One tworzą naszą kulturę: zasady, normy, język, zachowanie, stosunek do środowiska naturalnego itp. My, czyli ludzie, uczestnicząc w społeczeństwie oczekujemy udziału w dobrobycie, bezpieczeństwa i możliwości podejmowania decyzji. Koncepcja zrównoważonego rozwoju społeczeństwa polega na uwzględnieniu w procesie własnego rozwoju i zaspokajania swoich potrzeb faktu, że prawo do tego mają także przyszłe pokolenia.

Zależność zrównoważonego rozwoju i aspektu społecznego

Zrównoważony rozwój w swojej idei dąży do osiągnięcia sprawiedliwości społecznej. Jest to możliwe w społecznościach opierających się na zasadach pluralistycznych. Oznacza to, że ludzie są świadomi swojego wpływu na to, co się dzieje, wiedzą że ich głos ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji – a prawo jest egzekwowane na zasadzie równości. Kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju jest więc umożliwianie udziału w procesie wszystkim osobom, których dany projekt, przedsięwzięcie itp. dotyczy.

W dokumentach ONZ wiele miejsca poświęcone jest akcentowaniu ważności lokalnych działań na zasadzie partnerstwa pomiędzy społecznością (np. osobami zrzeszonymi w organizacjach pozarządowych, działającymi w lokalnym biznesie itp.) a samorządem, podczas których wykorzystywane są formy partycypacji społecznej, czyli współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność. Zaangażowane osoby wspólnie więc podejmują kluczowe decyzje, gospodarnie zarządzają przestrzenią, dbają o zasoby środowiska naturalnego, edukują, planują rozwój krótko- i długookresowy, inicjują oddolne projekty itd. Takie działania przyczyniają się do wzrostu świadomości i aktywności obywatelskiej. Tacy obywatele są gotowi do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego równość społeczna jest dobra dla każdego?

Dlaczego jestem raczej nieufny, kiedy mieszkam w Anglii niż gdybym mieszkał w Norwegii? Dlaczego w USA odsetek ludzi zażywających narkotyki jest stosunkowo większy niż w Holandii? Dlaczego młodzi ludzie z Włoch słabiej czytają i liczą niż ich rówieśnicy ze Szwajcarii? Richard Wilkinson odpowiedź na te i podobne pytania zawarł w jednym stwierdzeniu: brak równości. Wyniki jego badań pokazują, że dobrobyt społeczny nie opiera się na materialnym bogactwie, ale na jego równym podziale. Na TED-Talks Wilkison zaprezentował ciekawe wnioski.

Społeczności, w których występują duże nierówności w dochodach działają na szkodę każdego ze swych członków, także tych lepiej zarabiających. Można więc stwierdzić, że zrównoważony rozwój, a tym samym edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do poprawy jakości życia.

Więcej informacji i podpowiedzi znajdą Państwo w publikacji Spotkanie młodzieży z przyszłością..