Czcionka
de

Międzykulturowość


Photo by Georg Kroemer / CC BY

Czym jest kultura?

Znalezienie jednej najlepszej definicji słowa „kultura” graniczy z cudem. Kultura jest tworem specyficznie ludzkim i obejmującym całość życia człowieka. Jest dziełem zbiorowości, a nie jednostki i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zawiera w sobie system reguł, norm, idei, wierzeń i zasad postępowania. Wpływa na nią wiele czynników: na przykład klimat, w jakim przyszło żyć danemu społeczeństwu, historia czy relacje z sąsiednimi kulturami. Kultura podlega więc ciągłym zmianom.

Czym jest międzykulturowość?

Nietrudno jest zauważyć, że „różnimy się” od siebie – różne jest nasze zachowanie, postrzeganie naszej codzienności i świata oraz nasze wartości. Błędem jest zatem traktowanie własnej, wyuczonej kultury jako uniwersalnej. Najlepszą metodą doświadczenia różnic kulturowych jest osobiste spotkanie i konfrontacja z nimi. Spotkania z inną kulturą potrafią często zaskoczyć i zadziwić, jednak poznanie i zrozumienie, a także tolerowanie jej jako równoważnej jest podstawą skutecznej komunikacji i zapobiega stereotypizacji. Międzykulturowość może więc być rozumiana jako przestrzeń „między kulturami”. Przebywając w niej obserwujemy proces wzajemnego przenikania się różnych norm, zachowań, nawyków konsumpcyjnych oraz mamy możliwość poznania języka, obyczajów, tradycji i sposobów spędzania czasu wolnego. Mamy też okazję do poszukiwania punktów stycznych – wspólnych losów, symboli, zwyczajów. W tej przestrzeni obcy przestaje być obcym, a staje się kimś ciekawym, twórczym, wartościowym.

Międzykulturowość w międzynarodowych spotkaniach młodzieży

Założeniem projektów o zasięgu międzynarodowym jest wzajemne poznanie się uczestników. Zdobycie wiedzy o partnerze jeszcze przed samym spotkaniem jest równie istotne jak wspólne działania. Jednak patrzenie na niego jedynie przez pryzmat usłyszanych gdzieś haseł oraz traktowanie wszystkich członków danej kultury jako identycznych jest pułapką, przed którą przestrzegamy. Każde spotkanie z inną kulturą to czas na poznanie się, sprawdzenie istniejących poglądów i wypracowanie wzajemnych relacji. Rolą organizatorów jest zarządzanie przestrzenią w taki sposób, aby takie kontakty mogły zaistnieć. Zachęcamy więc do stosowania aktywnych metod poznania się, podczas których uczestnicy będą mogli nawiązać dialog oraz do zapewnienia im czasu na rozmowy i wymianę poglądów. Jako podstawę do dyskusji warto wykorzystać stereotypy, trzeba jednak uważać, aby ich nie utrwalać, ale starać się wyjaśniać każde „odmienne” zachowanie.